Marcin Jauksz

Dr Marcin Jauksz is Assistant Professor at Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. He earned his PhD with the book Krytyka dziewiętnastowiecznego rozumu. Źródła i konteksty “Pałuby” Karola Irzykowskiego [The Critique of Nineteenth-Century Reason: The Sources and Contexts of Karol Irzykowski’s “The Hag”], an examination of one of the most original Polish early modernist novels in the context of nineteenth-century philosophy and prominent crypto-autobiographical texts of the era (Stendhal, Poe, Komornicka, Sienkiewicz among others). The book received the Konrad and Marta Górski Thesis Award in 2011. He won a scholarship from the French Government in the years 2008‒2009 and received a Fulbright grant in 2018‒19. His current projects include research on relations between social studies and changes in the rhetoric of the novel as well as on “coming of age” films in the early 21st century. He has published in, among others, Wiek XIX [The 19th Century], Porównania [Comparisons] and Polonistyka [Polish Studies].

Marcin Jauksz – literaturoznawca i filmoznawca, adiunkt w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2010 r. obronił rozprawę doktorską Krytyka dziewiętnastowiecznego rozumu. Źródła i konteksty „Pałuby” Karola Irzykowskiego, nagrodzoną w Konkursie im. Konrada i Marty Górskich w 2011 r. i opublikowaną cztery lata później przez wydawnictwo Universitas. Interesuje się psychologizmem w prozie późnego wieku XIX i kształtującymi się wówczas zasadami kompozycji dzieła literackiego oraz filmowymi fabułami o dojrzewaniu na progu XXI stulecia. Stypendysta rządu francuskiego w latach 2008–2009 oraz programu Fulbright w latach 2018–2019. Publikował między innymi w „Wieku XIX”, „Porównaniach”, „Lampie” i „Polonistyce”.