Agnieszka Waligóra

Agnieszka Waligóra – Polish philologist, philosopher, literary scholar, literary critic and translator, PhD in humanities. Her research interests focus mostly on Polish poetry of the 20thand 21stcentury and its theoretical, political, and philosophical contexts, as well as literary studies methodologies, including translation studies. Beneficiary of the Diamond Grant in 2018-2022. Author of Nowy autotematyzm? Metarefleksja w poezji polskiej po roku 1989 [New mise en abyme? Metareflection in Polish poetry post 1989] (Kraków 2023) and scientific editor of Nowy autotematyzm? Metarefleksja we współczesnej humanistyce [New mise en abyme? Metareflection in contemporary Polish humanities](Poznań 2021). She has published in “Porównania”, “Przestrzenie Teorii”, “Wielogłos”, “Przekładaniec”, “Czas Kultury”, “Kontent”, “Notatnik Literacki”, and co-authored many papers. She has (co-)translated into Polish texts by Elaine Showalter, Emily Apter and Rita Felski. As a critic, she works for WBPiCAK in Poznań.

Agnieszka Waligóra – literaturoznawczyni, krytyczka literacka i tłumaczka, doktora nauk humanistycznych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się głównie wokół polskiej poezji XX i XXI wieku oraz jej kontekstów teoretycznych, politycznych i filozoficznych oraz metodologii badań literaturoznawczych, w tym przekładoznawstwa. Beneficjentka Diamentowego Grantu na lata 2018-2022. Autorka książki Nowy autotematyzm? Metarefleksja w poezji polskiej po roku 1989 (Kraków 2023) oraz redaktorka naukowa monografii zbiorowej Nowy autotematyzm? Metarefleksja we współczesnej humanistyce (Poznań 2021). Prace naukowe publikowała m. in. w „Porównaniach”, „Przestrzeniach Teorii”, „Wielogłosie” czy „Przekładańcu” oraz w publikacjach wieloautorskich. (Współ)tłumaczyła na język polski teksty Elaine Showalter, Emily Apter i Rity Felski. Jako krytyczka stale współpracuje z wydawnictwem WBPiCAK w Poznaniu. Teksty popularyzatorskie publikowała m. in. w „Czasie Kultury”, „Kontencie” czy „Notatniku Literackim”. Poza polonistyką ukończyła filozofię.