Joanna Grądziel-Wójcik

Joanna Grądziel-Wójcik is a scholar of literature, a professor at the Department of Twentieth Century Literature, Literary Theory and the Art of Translation at the Institute of Polish Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań. Her primary interests are literary history and the art of interpretation, especially as applied to Polish poetry of the twentieth and twenty-first centuries; her work has recently focused on women’s poetry in those periods. Grądziel-Wójcik is the author of Poezja jako teoria poezji. Na przykładzie twórczości Witolda Wirpszy (Poetry as Theory of Poetry. A Case Study in the Work of Witold Wirpsza, Poznań 2001), Przestrzeń porównań. Szkice o polskiej poezji współczesnej (Comparative Space. Essays on Polish Contemporary Poetry, Poznań 2010), “Drugie oko” Tadeusza Peipera. Projekt poezji nowoczesnej Tadeusz Peiper’s “Second Eye.” The Project of Modern Poetry, Poznań 2010), Przymiarki do istnienia. Wątki i tematy poezji kobiet XX i XXI wieku (Trying On Existence. Currents and Themes of Women’s Poetry in the 20th and 21st Centuries, Poznań 2016), Zmysł formy. Sytuacje, przypadki, interpretacje polskiej poezji XX wieku (The Sense of Form. Situations, Instances, and Interpretations of Polish 20th Century Poetry, Kraków 2016).

Joanna Grądziel-Wójcik – literaturoznawczyni, prof. UAM w Zakładzie Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu Instytutu Filologii Polskiej. Zajmuje się historią literatury i sztuką interpretacji, przede wszystkim polską poezją XX i XXI w., ostatnio zwłaszcza tą pisaną przez kobiety. Autorka książek Poezja jako teoria poezji. Na przykładzie twórczości Witolda Wirpszy (Poznań 2001), Przestrzeń porównań. Szkice o polskiej poezji współczesnej (Poznań 2010), „Drugie oko” Tadeusza Peipera. Projekt poezji nowoczesnej (Poznań 2010), Przymiarki do istnienia. Wątki i tematy poezji kobiet XX i XXI wieku (Poznań 2016), Zmysł formy. Sytuacje, przypadki, interpretacje polskiej poezji XX wieku (Kraków 2016).