Cezary Rosiński

Cezary Rosiński – dr nauk humanistycznych, dokumentalista i specjalista ds. danych w Instytucie Badań Literackich PAN. Autor książki Ocalić starość. Literackie obrazy starości w polskiej literaturze najnowszej (Lublin 2015). Uczestnik projektów TRIPLE (Targeting Researchers through Innovative Practices and multiLingual Exploration), Global trajectories of Czech Literature since 1945 i Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL. Stypendysta Czeskiej Akademii Nauk. Do jego zainteresowań badawczych należy najnowsza proza polska, zagadnienie przestrzeni w literaturze oraz humanistyka cyfrowa.

Cezary Rosiński – PhD in humanities, documentalist and data expert at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences. Author of Ocalić starość. Literackie obrazy starości w polskiej literaturze najnowszej [To preserve the old age. The literary views of the old age in Polish contemporary literature] (Lublin 2015). Member of TRIPLE (Targeting Researchers through Innovative Practices and multiLingual Exploration), Global trajectories of Czech Literature since 1945 and Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities DARIAH-PL projects. Received a scholarship of the Czech Academy of Sciences. His research interests include latest Polish prose, the issues of space in literature, and digital humanities.