Dla autorów

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w nadesłanych tekstach (także tytułów).

Za prawa cytowania fragmentów innych publikacji (tekstów, tabel, rycin oraz ilustracji) odpowiedzialni są autorzy artykułu.

1. Materiały nadsyłane powinny być zredagowane zgodnie ze standardami przyjętym w „Forum Poetyki” i przesłane tylko pocztą elektroniczną na adres forumpoetyki@gmail.com lub forumofpoetics@gmail.com.

2. Do artykułu należy dołączyć:
– streszczenie w języku polskim (do 700 znaków),
– słowa kluczowe,
– biogram: rok urodzenia, stopień naukowy, miejsce pracy, obszar zainteresowań naukowych, wybrane publikacje.

3. Teksty należy zapisać w formacie rtf lub doc.

4. Czcionka: Times New Roman, 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza.

5. Cytowane w tekście i przypisach fragmenty tekstów zapisujemy czcionką prostą, ujmując tekst w cudzysłów. Cudzysłowy powinny być polskie (dolny i górny). Tekst cytowany w cytacie powinien być ujęty w cudzysłów wewnętrzny typu francuskiego («…»).

6. W tekście i przypisach tytuły książek, artykułów, utworów, filmów oraz dzieł sztuki zapisujemy kursywą.

7. Tytuły gazet i czasopism zapisujemy czcionką prostą w cudzysłowie.

8. Zwroty w języku obcym – łacińskie, angielskie itp. należy zapisać kursywą.

9. Przypisy

W związku ze zmianą polityki wydawniczej czasopisma „Forum Poetyki/Forum of Poetics”, od listopada 2019 roku prosimy autorów o sporządzanie przypisów oraz bibliografii załącznikowej w aktualnej wersji stylu Chicago Manual of Style (full note).

Umożliwi to redakcji lepsze pozycjonowanie Państwa artykułów w Internecie oraz zapewni prawidłowe pobieranie metadanych Państwa tekstów przez zautomatyzowane bazy cytowań.

W celu uniknięcia błędów w cytowaniu i zapewnienia możliwości łatwej edycji i ewentualnej konwersji przypisów i/lub bibliografii załącznikowej, zalecamy korzystanie z ogólnodostępnych, bezpłatnych menedżerów bibliografii (np. Zotero). Po zainstalowaniu programu, wtyczki w przeglądarce internetowej oraz wtyczki w edytorze tekstowym, możliwe stanie się automatyczne wstawianie bezbłędnie sformatowanych przypisów po wpisaniu zaledwie kilku pierwszych liter tytułu bądź nazwiska autora tekstu oraz generowanie bibliografii załącznikowej jednym kliknięciem myszki (link do pobrania programu Zotero oraz wtyczki do przeglądarki internetowej: tutaj). Instalacja wtyczki do edytora tekstowego powinna zostać zaproponowana po zainstalowaniu programu na dysku). Co więcej, konsekwentnie rozbudowywana kolekcja rekordów bibliograficznych będzie Państwu służyć również podczas pracy nad przyszłymi tekstami, automatyzując najbardziej żmudne i uciążliwe czynności związane z redakcją tekstu.

Najefektywniejszym sposobem dodawania rekordów do bazy menedżera bibliografii jest znalezienie cytowanego tekstu na stronie worldcat.org i użycie wtyczki w przeglądarce w celu dodania rekordu do kolekcji:

Następnie należy sprawdzić w programie, czy wszystkie dane zostały wgrane prawidłowo. Szczególną uwagę prosimy zwrócić na to, czy program odpowiednio określił typ dokumentu oraz czy współpracownicy zostali odpowiednio sklasyfikowani (bardzo często tłumacze, redaktorzy, a nawet wydawnictwa oznaczani są jako autorzy tekstu):

W celu stworzenia przypisu do rozdziału książki, należy zduplikować rekord książki, zmienić typ dokumentu na „rozdział”, a następnie ręcznie wprowadzić brakujące dane:

Po skompletowaniu rekordów bibliograficznych można zacząć nanosić przypisy na dokument. W poniższym materiale zilustrowano dodawanie przypisów oraz tworzenie bibliografii w programie MS Word. Czynności prezentowane są w następującej kolejności:

– sprawdzenie ustawień dokumentu – czy wybrany został odpowiedni styl cytowania i język formułowania przypisów (tę czynność wystarczy wykonać tylko raz podczas pracy nad tekstem),
– dodawanie przypisu dolnego wraz z prefiksem i numerami stron,
– dodawanie przypisu do rozdziału w książce,
– generowanie bibliografii.

Najbardziej czasochłonną częścią formatowania przypisów za pomocą menedżera bibliografii jest dodawanie rekordów bibliograficznych do kolekcji w programie. Raz dodany rekord zostaje jednak w naszej bazie już na zawsze i później możliwe będzie automatyczne wygenerowanie przypisu do niego w dowolnym stylu cytowania i języku, w dowolnym dokumencie.

Gdyby z jakichkolwiek powodów nie mieli Państwo możliwości korzystania z menedżera bibliografii, szczegółowe wytyczne stylu Chicago Manual of Style znajdą Państwo tutaj.

Dla ułatwienia, podajemy również przykłady najczęściej występujących typów odwołań, sformatowanych w oczekiwany przez nas sposób:

Książka (wraz z numerami stron)

Przypis dolny

Aleksander Wat, Notatniki, red. Adam Dziadek i Jan Zieliński (Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2015), 680–81.

Bibliografia załącznikowa

Wat, Aleksander. Notatniki. Zredagowane przez Adam Dziadek i Jan Zieliński. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2015.

Rozdział w książce

Przypis dolny

Julia Kristeva, „Słowo, dialog i powieść”, w Séméiotikè: studia z zakresu semanalizy, tłum. Tomasz Stróżyński (Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2017), 59–83.

Bibliografia załącznikowa

Kristeva, Julia. „Słowo, dialog i powieść”. W Séméiotikè: studia z zakresu semanalizy, przetłumaczone przez Tomasz Stróżyński, 59–83. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2017.

Artykuł w czasopiśmie

Przypis dolny

Renate Lachmann, „Płaszczyzny pojęcia intertekstualności”, tłum. Małgorzata Łukasiewicz, Pamiętnik Literacki 82, nr 4 (1991): 209–15.

Bibliografia załącznikowa

Lachmann, Renate. „Płaszczyzny pojęcia intertekstualności”. Przetłumaczone przez Małgorzata Łukasiewicz. Pamiętnik Literacki 82, nr 4 (1991): 209–1.

Cytowanie tego samego źródła drugi raz z rzędu (ibidem):

Nazwisko bez inicjału ani imienia, numery stron:

Wat, 45-67.

W przypadku, gdy drugi raz cytowana jest ta sama strona tego samego tekstu, zapisujemy jedynie nazwisko autora:

Wat.

Cytowanie już raz cytowanego źródła w innym miejscu tekstu (op. cit.):

Nazwisko bez inicjału ani imienia, pełny tytuł, numery stron:

Wat, Notatniki, 78.

Wiele dzieł tego samego autora w bibliografii załącznikowej:

Kristeva, Julia. „Le mot, le dialogue et le roman”. W Sēmeiotikē: recherches pour une sémanalyse, 143–73. Paris: Seuil, 1969.

———. „Mémoire”. L’Infini (Périodique), nr 1 (1983): 39–54.

———. „Słowo, dialog i powieść”. W Séméiotikè: studia z zakresu semanalizy, przetłumaczone przez Tomasz Stróżyński, 59–83. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2017.

W przypadku cytowania pozycji obcojęzycznych, prosimy o stosowanie znaczników w języku polskim (tłum., red. etc.)


Redakcja „Forum Poetyki/Forum of Poetics” informuje, że w swojej praktyce wydawniczej stosuje standardy etyki publikacyjnej COPE. W przypadku pojawienia się podejrzeń w związku z możliwością niedotrzymania przez któregokolwiek z Autorów zasad dobrych praktyk publikacyjnych, Redakcja podejmuje kroki przewidziane w poniższych schematach postępowania. Uprzejmie prosimy wszystkich Autorów o dokładne zapoznanie z polityką etyki publikacyjnej opracowaną przez Comitee On Publication Ethics pod tym linkiem.