Dla autorów

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w nadesłanych tekstach (także tytułów).

Za prawa cytowania fragmentów innych publikacji (tekstów, tabel, rycin oraz ilustracji) odpowiedzialni są autorzy artykułu.

1. Materiały nadsyłane powinny być zredagowane zgodnie ze standardami przyjętym w „Forum Poetyki” i przesłane tylko pocztą elektroniczną na adres forumpoetyki@gmail.com lub forumofpoetics@gmail.com.

2. Do artykułu należy dołączyć:
– streszczenie w języku polskim (do 700 znaków),
– słowa kluczowe
– biogram: rok urodzenia, stopień naukowy, miejsce pracy, obszar zainteresowań naukowych, wybrane publikacje.

3. Teksty należy zapisać w formacie rtf lub doc.

4. Czcionka: Times New Roman, 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza.

5. Cytowane w tekście i przypisach fragmenty tekstów zapisujemy czcionką prostą, ujmując tekst w cudzysłów. Cudzysłowy powinny być polskie (dolny i górny). Tekst cytowany w cytacie powinien być ujęty w cudzysłów wewnętrzny typu francuskiego («…»).

6. W tekście i przypisach tytuły książek, artykułów, utworów, filmów oraz dzieł sztuki zapisujemy kursywą.

7. Tytuły gazet i czasopism zapisujemy czcionką prostą w cudzysłowie.

8. Zwroty w języku obcym – łacińskie, angielskie itp. należy zapisać kursywą.

9. Przypisy:
– stosujemy przypisy dolne,
– przypisy powinny mieć numerację ciągłą w obrębie całego artykułu,
– powołując się na informacje ze stron internetowych, należy podać adres strony oraz, w nawiasie kwadratowym, datę dzienną dostępu do strony,
– zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawierać:
– inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł dzieła (kursywą), miejsce i rok wydania, numer strony której dotyczy przypis, np.:
1 B. Olsen, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, tłum. B. Shallcross, Warszawa 2013, s. 45.
– w wypadku pracy zbiorowej: tytuł dzieła, inicjał imienia i nazwisko wszystkich redaktorów, miejsce i rok wydania:
1 Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze, red. A. Gleń, I. Jokiel, M. Szladowski, Opole 2008.
– w wypadku pracy będącej częścią większej całości:
1 S. Tynecka-Makowska, Starość z Amorem w tle. O wizerunku miłości w starości w literaturze XX wieku w kontekście epok poprzednich, [w:] Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze, red. A. Gleń, I. Jokiel, M. Szladowski, Opole 2008, s. 100.
– w wypadku artykułu w czasopiśmie:
1 M. Bakke, Planeta wolna od dzieci? Między pragnieniem wymarcia a nadzieją na nieśmiertelność, „Czas Kultury” 2014, nr 6, s. 4–11.
– tytuły prac cytowanych po raz pierwszy podawane są w przypisie w pełnym brzmieniu, wraz z miejscem i rokiem wydania. Przy ponownym cytowaniu pracy danego autora używamy zapisu skróconego. Cytując dzieło z poprzedniego przypisu, stosujemy zapis polski („Tamże”) z dodaniem numeru strony cytatu, np.:
1 B. Olsen, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, przekł. B. Shallcross, Warszawa 2013, s. 45.
2 Tamże, s. 65.
– inicjały podwójne zapisane są bez spacji: M.P. Markowski
– tytuły angielskie zapisane są wielkimi literami:
Synaesthesia. Classic and Contemporary Readings, red. S. Baron-Cohen, J.E. Harrison, Oksford 1997.
– w polskiej wersji czasopisma stosowany jest polski zapis poszczególnych elementów przypisu:
red., Oksford
– tekst wyszczególniony zapisany czcionką półgrubą.

Redakcja „Forum Poetyki/Forum of Poetics” informuje, że w swojej praktyce wydawniczej stosuje standardy etyki publikacyjnej COPE. W przypadku pojawienia się podejrzeń w związku z możliwością niedotrzymania przez któregokolwiek z Autorów zasad dobrych praktyk publikacyjnych, Redakcja podejmuje kroki przewidziane w poniższych schematach postępowania. Uprzejmie prosimy wszystkich Autorów o dokładne zapoznanie z polityką etyki publikacyjnej opracowaną przez Comitee On Publication Ethics pod tym linkiem.