Redakcja

„Forum” stanowi miejsce publicznych wystąpień, czas by i w tej przestrzeni pojawiło się więcej wypowiedzi na temat poetyki.

„Forum Poetyki” to dwujęzyczny (polsko- i anglojęzyczny) kwartalnik filologiczny publikowany internetowo i omawiający współczesne problemy poetyki. Zadaniem pisma jest systematyczna i wieloaspektowa refleksja nad przekształceniami poetologii wynikającymi ze zmian w naukach filologicznych oraz humanistycznych. W każdym z tematycznych numerów „Forum Poetyki” pojawiają się artykuły w stałych działach. W głównym dziale teorii formułowane są ogólne perspektywy widzenia spraw poetyki dzisiaj. Dział przekładów ma za zadanie rozwinięcie wiedzy o najnowszych koncepcjach poetologicznych za granicą. Ważna część o nazwie „Słownik Poetologiczny” zawiera artykuły na temat znanych zagadnień ujętych ze współczesnej perspektywy oraz wypowiedzi dotyczące problemów nieobecnych w dotychczasowych dykcjonariuszach. Coraz bardziej doniosłe znaczenie praktyk niezbędnych dla wytwarzania wiedzy przyczyniło się do stworzenia działu interpretacji i ćwiczeń, w których pewne formuły poetyki powstają w trakcie pracy analitycznej. Obok niezbędnego przeglądu oraz recenzji aktualnych prac z szeroko rozumianej poetyki proponujemy również dział „Archiwum”, w którym przypominane są nieco lub całkowicie zapomniane koncepcje poetologiczne, gdyż ich zdolności inspirujące dla współczesnej myśli humanistycznej warto poddawać sprawdzeniom.

ISSN 2451-1404

Zespół redakcyjny tworzą pracownicy Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu.

Prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz (redaktor naczelny)
Prof. dr. hab. Ewa Kraskowska
Prof. UAM dr hab. Joanna Grądziel-Wójcik
Dr hab. Agnieszka Kwiatkowska
Dr hab. Ewa Rajewska
Dr Paweł Graf
Dr Lucyna Marzec
Dr Wojciech Wielopolski
Dr Joanna Krajewska (redaktor wydawniczy)
Dr Cezary Rosiński (redaktor językowy)
Mgr Agata Rosochacka (redaktor wydawniczy)
Mgr Gerard Ronge (sekretarz redakcji)

Wydawcą „Forum Poetyki” jest Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań.

Procedury stosowane przez redakcję „Forum Poetyki”

Redakcja „Forum Poetyki” oświadcza, że stosuje procedury zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych i przeciwdziałające przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”:

 1. redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów
  w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt;
 2. redakcja wyjaśnia, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.);
 3. redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania
  i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Informacja o praktykach recenzenckich:

 1. recenzentami czasopisma „Forum Poetyki” są osoby spoza ośrodka, w którym afiliowany jest redaktor naczelny.
 2. do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki;
 3. w przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej;
 4. przy procedurach recenzenckich uwzględnia się model tzw. „double-blind review proces”: autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości;
 5. recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

– bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

– relacje podległości zawodowej,

– bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Recenzenci w 2020 roku:

prof. dr hab. Jerzy Madejski

prof. dr hab. Andrzej Hejmej

prof. dr hab. Marian Bielecki

prof. dr hab. Danuta Opacka-Walasek

prof. dr hab. Sławomir Buryła

prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski

Wersją pierwotną czasopisma „Forum Poetyki” jest wersja elektroniczna.

Czasopismo publikowane jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Informacja o licencjach

Artykuły publikowane w „Forum Poetyki” są dostępne na licencji Creative Commons BY-NC-ND 3.0 PL (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych).

„Forum Poetyki” powstaje w ramach grantu  „Poetyka – nowe perspektywy”  finansowanego jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w module badawczym 1.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2013/2014.

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz.