Lucyna Marzec

Lucyna Marzec – born in 1984, co-editor of the Wielkopolski alfabet pisarek (Wielkopolski Alphabet of Women Authors), editor of Listy Kazimiery Iłłakowiczówny do siostry Barbary Czerwijowskiej (1946-1959) (The Letters of Kazimiera Iłłakowiczówna to Her Sister Barbara Czerwijowska [1946-1959]), author of a monograph on the work of Jadwiga Żylińska, entries in the Encyclopedia of Gender and scholarly as well as popular articles on topics in literary studies, gender studies, and feminist critical thought. Marzec is employed at the Institute of Polish Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań, where she teaches classes in gender studies. She is an editor at the magazine Czas Kultury.

Lucyna Marzec – ur. 1984, współredaktorka Wielkopolskiego alfabetu pisarek, edytorka listów Kazimiery Iłłakowiczówny do siostry Barbary Czerwijowskiej (1946–1959), autorka monografii poświęconej twórczości Jadwigi Żylińskiej, haseł Encyklopedii Gender i artykułów naukowych oraz popularyzatorskich z zakresu literaturoznawstwa, gender studies i krytyki feministycznej. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadzi zajęcia na gender studies. Redaktorka „Czasu Kultury”.