Agnieszka Kwiatkowska

Agnieszka Kwiatkowska – dr hab. prof. UAM. She works at the Department of 20th Century Literature, Theory of Literature and the Art of Translation at the Institute of Polish Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań. She is member of AMU’s Children’s Culture and Literature Research Team. Her research interests focus on 20th-century Polish literature. She is the author of works on 20th-century Polish poetry (including the monograph Tradycja, rzecz osobista [Tradition, something personal] on the works of Julian Przyboś and the section devoted to children’s poetry in the volume Stulecie poetek polskich [100 years of Polish women poets]) and children’s literature (she has published, among others, on Danuta Wawiłow, Joanna Mueller, Anna Podczaszy, Ewa Szelburg-Zarembina, Dorota Terakowska, Cezary Harasimowicz , Rafał Witek, and Paweł Beręsewicz; she has written about the representation of the Holocaust in children’s literature).

Agnieszka Kwiatkowska – dr hab. prof. UAM, pracuje w Zakładzie Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu IFP UAM, zaangażowana w prace Zespołu ds. Badań nad Kulturą i Literaturą dla Dzieci UAM, badaczka literatury polskiej XX wieku, autorka prac poświęconych polskiej poezji dwudziestowiecznej (m.in. monografii Tradycja, rzecz osobista na temat twórczości Juliana Przybosia oraz części poświęconej poezji dla dzieci w tomie Stulecie poetek polskich) oraz twórczości dla dzieci (publikowała m.in. na temat Danuty Wawiłow, Joanny Mueller, Anny Podczaszy, Ewy Szelburg-Zarembiny, Doroty Terakowskiej, Cezarego Harasimowicza, Rafała Witka, Pawła Beręsewicza, zajmowała się też obrazem Zagłady w czwartej literaturze).