Wojciech Hamerski

Wojciech Hamerski – assistant professor at the Institute of Polish Philology, Adam Mickiewicz University in Poznań. Author of Ironie romantyczne (2018) and Romantyczna troposfera powieści. Interpretacje prozy Kraszewskiego, Sztyrmera i Korzeniowskiego (2010). He has published papers in „Pamiętnik Literacki”, „Teksty Długie”, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria literacka”, „Wiek XIX”, „Przegląd Humanistyczny”. Co-editor of edited volumes, among others: Siła komentarza. Romantyzmy literaturoznawców (2010) and Romantyzm w lustrze postmodernizmu (i odwrotnie) (2014). Co-author of a literary anthology Co piłka robi z człowiekiem. Młodość, futbol i literatura (2012). Editor of „Czas Kultury”.

Wojciech Hamerski – adiunkt Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor książek: Ironie romantyczne (2018) i Romantyczna troposfera powieści. Interpretacje prozy Kraszewskiego, Sztyrmera i Korzeniowskiego (2010). Publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej”, „Wieku XIX”, „Przeglądzie Humanistycznym”. Współredagował tomy zbiorowe, m.in. Siła komentarza. Romantyzmy literaturoznawców (2010) i Romantyzm w lustrze postmodernizmu (i odwrotnie) (2014). Współautor antologii literackiej Co piłka robi z człowiekiem. Młodość, futbol i literatura (2012). Redaktor „Czasu Kultury”.