Wojciech Hamerski

Adiunkt Zakładu Literatury Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Zajmuje się literaturą dziewiętnastowieczną. Obecnie pracuje nad zagadnieniem ironii romantycznej i jej recepcją we współczesnej humanistyce. Autor książki Romantyczna troposfera powieści. Interpretacje prozy Kraszewskiego, Sztyrmera i Korzeniowskiego (2010). Redaktor tomów zbiorowych, m.in. Romantyzm w lustrze postmodernizmu (i odwrotnie) (2014), Siła komentarza. Romantyzmy literaturoznawców (2011), autor artykułów i recenzji publikowanych m.in. w „Przeglądzie Humanistycznym”, „Tekstach Drugich”, „Wieku XIX”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych”, „Pamiętniku Literackim”, „Czasie Kultury”. Współautor (z J. Borowczykiem) antologii Co piłka robi z człowiekiem? Młodość, futbol i literatura (2012).

Assistant professor in the Department of the Literature of Romanticism of the Institute of Polish Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań. His research focuses on 19th-century literature; he is currently working on the phenomenon of Romantic Irony and its reception in contemporary humanities scholarship. Hamerski is the author of the book Romantyczna troposfera powieści. Interpretacje prozy Kraszewskiego, Sztyrmera i Korzeniowskiego (The Romantic Troposphere of the Novel. Interpretations of the Prose of Kraszewski, Sztyrmer, and Korzeniowski, 2010). He has edited numerous anthology volumes, including Romantyzm w lustrze postmodernizmu (i odwrotnie) (Romanticism in the Mirror of Postmodernism [and Vice Versa], 2014) and Siła komentarza. Romantyzmy literaturoznawców (The Power of the Commentary. Romanticisms of Literary Scholars, 2011), and his articles and reviews have been published in Przegląd Humanistyczny, Teksty Drugie, Wiek XIX, Poznańskie Studia Polonistyczne, Pamiętnik Literacki, and Czas Kultury. Co-editor (with J. Borowczyk) of the anthology Co piłka robi z człowiekiem? Młodość, futbol i literatura (What Does Football Do With a Human Being? Youth, Football and Literature, 2012).