Ewa Kraskowska

Ewa Kraskowska is a Professor at the Institute of Polish Philology at Adam Mickiewicz University in Poznan. She is a literary critic and scholar of writing by women and literary translation. She directs the Faculty of Twentieth-Century Litera-ture, Literary Theory and Translation Arts. She recently edited a monograph titled Polish Writing by Twenti-eth-Century Women Authors: Processes and Genres, Situations and Subjects (Poznan 2015).

Ewa Kraskowska – prof. zw. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, lite-raturoznawczyni, badaczka pisarstwa kobiet oraz problemów przekładu literackiego. Kierowniczka Zakładu Lite-ratury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu. Ostatnio pod jej redakcją ukazała się monografia zbiorowa Polskie pisarstwo kobiet w wielu XX: procesy i gatunki, sytuacje i tematy (Poznań 2015).