Ewa Kraskowska

Ewa Kraskowska – born 1954, professor of literary studies. Head of the Department of 20th Century Literature, Theory of Literature and the Art of Translation at the Institute of Polish Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań. Her main research interest are women’s writing and translation studies. In 2018, she published the monograph Tyłem, ale naprzód. Studia i szkice o Themersonach [Backwards yet forward. Studies and sketches about the Themersons] (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań), and in 2021 she published the book Ksiądz Kaingba, mój dziadek [Father Kaingba, my grandfather], in which she reconstructs the history of her family on the basis of numerous historical documents and sources.

Ewa Kraskowska – ur. 1954, profesorka literaturoznawstwa. Kierowniczka Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główne obszary zainteresowań badawczych to pisarstwo kobiet oraz studia nad przekładem. W roku 2018 wydała monografię Tyłem, ale naprzód. Studia i szkice o Themersonach (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań), a w roku 2021 opublikowała książkę Ksiądz Kaingba, mój dziadek, w której na podstawie licznych dokumentów i źródeł rekonstruuje historię swojej rodziny.