Tomasz Mizerkiewicz

An historian and theorist of literature and a literary critic, employed at the Faculty of Polish and Classical Philology of Adam Mickiewicz University in Poznań. He recently published the books Po tamtej stronie tekstu. Literatura polska a nowoczesna kultura obecności (Beyond the Text. Polish Literature and the Modern Culture of Presence, Poznań 2013) and Literatura obecna. Szkice o najnowszej prozie i krytyce (Present Literature. Essays on Recent Prose and Criticism, Kraków 2013), in which he presents interpretations of literature that work with, among other contexts, the works of German-American critic Hans Ulrich Gumbrecht. Mizerkiewicz is Editor-in-Chief of the magazine “Forum Poetyki” (Forum of Poetics).

Historyk i teoretyk literatury, krytyk literacki, pracownik Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Wydał niedawno książki Po tamtej stronie tekstu. Literatura polska a nowoczesna kultura obecności (Poznań 2013), Literatura obecna. Szkice o najnowszej prozie i krytyce (Kraków 2013), w których interpretował literaturę m.in. w kontekście prac Hansa Ulricha Gumbrechta. Redaktor naczelny „Forum Poetyki”.