Tomasz Mizerkiewicz

Historyk i teoretyk literatury, krytyk literacki, pracownik Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Wydał niedawno książki Po tamtej stronie tekstu. Literatura polska a nowoczesna kultura obecności (Poznań 2013), Literatura obecna. Szkice o najnowszej prozie i krytyce (Kraków 2013), w których interpretował literaturę m.in. w kontekście prac Hansa Ulricha Gumbrechta. Redaktor naczelny „Forum Poetyki”.

An historian and theorist of literature and a literary critic, employed at the Faculty of Polish and Classical Philology of Adam Mickiewicz University in Poznań. He recently published the books Po tamtej stronie tekstu. Literatura polska a nowoczesna kultura obecności (Beyond the Text. Polish Literature and the Modern Culture of Presence, Poznań 2013) and Literatura obecna. Szkice o najnowszej prozie i krytyce (Present Literature. Essays on Recent Prose and Criticism, Kraków 2013), in which he presents interpretations of literature that work with, among other contexts, the works of German-American critic Hans Ulrich Gumbrecht. Mizerkiewicz is Editor-in-Chief of the magazine “Forum Poetyki” (Forum of Poetics).
Forum Poetyki | zima/wiosna 2018

W dominujących wciąż typach analiz pisarstwo podróżnicze postrzegane bywa jako jedna z wielu tekstualizacji miejsc zwiedzanych przez autorki i autorów zapisów. Tekstualizacje te pozostają w retorycznych napięciach czy agonach z innymi tekstualizacjami, a ich sprawcy bywają nadal głównie dawnymi skryptorami Rolanda Barthesa. (...)

Forum of Poetics | winter/spring 2018

In analyses that continue to dominate the field today, travel writing is framed as one of many possible textualizations of the places visited by their authors. These textualizations are suspended in rhetorical tension or conflict with other forms of textual rendering, and the agents behind them tend to retain the status of Roland Barthes’ historical “scriptors.” The growing relevance of travel writing as a subject for philological reflection seems to stem, however, from several other cognitive impulses. (...)