Łukasz Żurek

Łukasz Żurek – born in 1991, currently a doctoral candidate at the Department of Poetics, Theory and Methodology of Literary Studies at the University of Warsaw and editor of the scholarly-cultural magazine Tekstualia. His articles have been published in Przegląd Filozoficzno-Literacki (Philosophico-Literary Survey) and Tekstualia and his essays in literary criticism in Dwutygodnik (Biweekly), Kultura Liberalna (Liberal Culture), Niewinni Czarodzieje (Innocent Sorcerers) and biBLioteka. In 2015 he won first place in the contest “Krytyk z uczelni” (A Critic from Academia), organized by Biuro Literackie as part of the 20th Port Literacki (Literary Port).

Ur. w 1991 r., doktorant w Zakładzie Poetyki, Teorii i Metodologii Badań Literackich UW, redaktor czasopisma naukowo-kulturalnego „Tekstualia”, autor artykułów, które ukazały się w „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim” i „Tekstualiach” oraz esejów krytycznoliterackich publikowanych na łamach „Dwutygodnika”, „Kultury Liberalnej”, „Niewinnych Czarodziejów” czy „biBLioteki”. W 2015 r. zajął 1. miejsce w konkursie „Krytyk z uczelni” organizowanym przez Biuro Literackie w ramach 20. Portu Literackiego.