Joanna Orska

Joanna Orska – dr hab., prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, literaturoznawczyni, zajmuje się nowoczesną i współczesną literaturą, zwłaszcza problemami awangardy i neoawangardy. Specjalizuje się także w zagadnieniach związanych z krytyką literacką i z nowymi metodologiami badań literackich. Pracuje w Zakładzie Historii Literatury Polskiej po 1918 roku; kierowniczka Pracowni Współczesnych Form Krytycznych. Autorka książek Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce (2004); Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989–2006 (2006); Republika poetów. Poetyckość i polityczność w krytycznej praktyce (2013). Ostatnio wydała Performatywy. Składnia/retoryka, gatunki i programy poetyckiego konstruktywizmu (2019).

Joanna Orska – dr hab., professor at the University of Wrocław, literary scholar. Her research interests include modern and contemporary literature, especially the avant-garde and the neo-avant-garde. She is also a specialist in literary criticism and new methodologies in literary studies. She works at the Department of the History of Polish Literature after 1918. She is head of the Laboratory of Contemporary Critical Forms. She is also the author of Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce [The avant-garde breakthrough in 20th-century modernism in Poland] (2004), Liryczne narracje: Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006 [Lyrical narratives: New tendencies in Polish poetry 1989-2006] (2006), and Republika poetów: Poetyckość i polityczność w krytycznej praktyce [The republic of poets: Poetry and politics in critical practice] (2013). She recently published Performatywy: Składnia/retoryka, gatunki i programy poetyckiego konstruktywizmu [Performatives: Syntax / rhetoric, genres and manifestos of poetic constructivism] (2019).