Jakub Skurtys

Born in 1989, is a doctoral candidate in the Department of the History of Polish Literature After 1918 at the University of Wrocław, and a literary critic. He is interested in avant-garde literature and recent poetry as well as connections between economics and literature. He is currently at work on a study of the works of Adam Ważyk.

Ur. w 1989 r., doktorant w Zakładzie Historii Literatury Polskiej po 1918 roku na Uniwersytecie Wrocławskim, krytyk. Interesuje się literaturą awangardową, poezją najnowszą oraz relacjami ekonomii i literatury. Pracuje nad rozprawą o twórczości Adama Ważyka.