Weronika Szwebs

Weronika Szwebs – PhD student at the AMU Faculty of Polish and Classical Philology. She is currently working on her PhD thesis titled Translating theoretical discourses in Polish literature at the turn of the 19th and 20th centuries. She has received NCN Preludium and Etiuda grants. Her articles, translations and co-translations have been published in Przekładaniec, Między Oryginałem a Przekładem, Przestrzenie Teorii and Teksty Drugie.

Weronika Szwebs – doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Przygotowuje pracę doktorską pod tytułem Tłumaczenie dyskursów teoretycznych w humanistyce polskiej przełomu XX i XXI wieku. Laureatka grantów NCN Preludium i Etiuda. Artykuły, przekłady i współprzekłady publikowała m.in. w „Przekła-dańcu”, „Między Oryginałem a Przekładem”, „Przestrzeniach Teorii” i „Tekstach Drugich”.