Marta Stusek

Marta Stusek – born 1992, studying for a doctorate in the Department of Twentieth-century Literature, Literary Theory and the Art of Translation at Adam Mickiewicz University in Poznań. She deals with contemporary writing, especially short-form poetry, and is also interested in connections between art forms/genres. She has published her writing in Poznańskie Studia Polonistyczne, Forum Poetyki, Pro Arte and various anthologies.

Marta Stusek – ur. 1992, doktorantka w Zakładzie Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się literaturą współczesną, w szczególności zagadnie-niem małej formy poetyckiej. Interesuje się także powinowactwem sztuk. Publikowała m.in. w „Poznańskich Stu-diach Polonistycznych”, „Forum Poetyki”, „Pro Arte” oraz w monografiach wieloautorskich.