Kinga Rozwadowska

Kinga Rozwadowska (born 1987) – Doctor of literary studies (PhD attained from Jagiellonian University, Krakow, Po-land with a thesis on Polish translations of Dostoyevsky’s The Brothers Karamazov). She has published in numerous literary journals, incl. Przekładaniec, Między Oryginałem a Przekładem, Ruch Lite-racki. She co-authored the translation of Theo Herman’s The Conference of the Tongues and is inte-rested in translation theory in broader interdisciplinary contexts (sociological, political, economic).

Kinga Rozwadowska (ur. 1987) – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (obroniła na Wy-dziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego doktorat poświęcony polskim tłumaczeniom Braci Karama-zow Dostojewskiego). Publikowała w czasopismach: „Przekładaniec”, „Między Oryginałem a Przekładem”, „Ruch Literacki”. Współautorka przekładu książki Theo Hermansa pt. Narada języków. Interesuje się teo-rią przekładu w szerokich ujęciach interdyscyplinarnych (socjologicznym, politycznym, ekonomicznym).