Katarzyna Trzeciak

Katarzyna Trzeciak – PhD in literary studies, literary scholar and critic. Assistant professor at the Department of Contemporary Criticism, Jagiellonian University. Her research interests focus on modern and postmodern aesthetics, relationships between literature and spatial arts, critical theories of 20th and 21st centuries, and materialism-oriented research in art and culture. Author of, among others, a monograph Posągi i utopie. Rzeźba jako metafora nowoczesnej formy artystycznej, podmiotowości i politycznej wspólnoty [Statues and utopias. Sculpture as a metaphor of modern artistic form, subjectivity and political community] (Universitas, 2018) and papers on relationships between sculpture and literature.

Katarzyna Trzeciak – krytyczka i badaczka literatury, doktor literaturoznawstwa. Adiunktka w Katedrze Krytyki Współczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się nowoczesnymi i ponowoczesnymi estetykami, związkami literatury i sztuk przestrzennych, teoriami krytycznymi XX i XXI wieku oraz materialistycznie zorientowanymi badaniami sztuki i kultury. Autorka między innymi monografii Posągi i utopie. Rzeźba jako metafora nowoczesnej formy artystycznej, podmiotowości i politycznej wspólnoty (Universitas, 2018) oraz tekstów poświęconych relacjom rzeźby i literatury.