Borys Szumański

A doctoral student at the Department of Polish Philology and Classics at UAM. He is currently writing his doctoral thesis, titled “Translation Discourse in the Light of Psychoanalytic Theory”. His main interests include the theory of translation, representation, and psychoanalysis. He has studied the work of Edward Stachura and Rafał Wojaczek and postwar Polish prose. He occasionally works on language theory and the poetics of songs.

Doktorant na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Dyskurs o przekładzie w świetle teorii psychoanalitycznych”. Do jego głównych zainteresowań badawczych należą właśnie teoria przekładu i reprezentacji oraz psychoanaliza. Badacz twórczości Edwarda Stachury i Rafała Wojaczka, powojennej prozy poetyckiej. Okazjonalnie zajmuje się badaniami z zakresu teorii języka i poetyki piosenki.