Anna Marta Dworak

Anna Marta Dworak (b. 1988) received her PhD in Literary Studies and is the author of Images of the Russian in Journals from 1828 – 1835 (Lublin 2014) as well as several articles published in academic journals and monographs. Her research interests include: romantic literature (with a special focus on domestic romanticism, or writers who worked within Poland), Polish Romanticism in the European context, and comparative literature.

Anna Marta Dworak – ur. 1988, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, autorka książki Obrazy Rosjan w pamiętnikach z lat 1828–1835 (Lublin 2014) oraz artykułów publikowanych w czasopismach naukowych i publikacjach monograficznych. Zainteresowania naukowe: literatura romantyzmu (z szczególnym uwzględnieniem tzw. romantyzmu krajowego), romantyzm polski w perspektywie europejskiej, komparatystyka literacka.