Anna Gawarecka

Anna Gawareka – dr litt., AMU professor, Bohemist, literary scholar, employee of the AMU Institute of Slavonic Philology. Her main research interests include Czech literature and culture, national imaginarium, modernism, postmodernism, mass culture, cultural geography, intersemioticity. Author of two monographs: Margines i centrum. Obecność form kultury popularnej w literaturze czeskiej dwudziestolecia międzywojennego [Margin and center. The presence of popular culture in the interwar Czech literature], Poznań 2012; Wygnańcy ze światów minionych [Exiles from past worlds], Poznań 2007) and several dozen papers on the 19th, 20th, and 21st century Czech literature.

Anna Gawarecka – dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, bohemistka, literaturoznawca, pracownik Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM. Główne zainteresowania naukowe: czeska literatura i kultura: imaginarium narodowe, modernizm, postmodernizm, procesy umasowienia kultury, geografia kulturowa, intersemiotyczność. Opublikowała dwie monografie (Wygnańcy ze światów minionych, Poznań 2007; Margines i centrum. Obecność form kultury popularnej w literaturze czeskiej dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 2012) oraz kilkadziesiąt artykułów poświęconych literaturze czeskiej XIX, XX i XXI wieku.