Adam Dziadek

Adam Dziadek – pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się literaturoznawstwem teoretycznym, komparatystyką, men’s studies, krytyką genetyczną i przekładem prac naukowych. Autor książek Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata (Katowice 1999), Obrazy i wiersze. Z Zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej (Katowice 2004 i 2011), Na marginesach lektury. Szkice teoretyczne (Katowice 2006), Obrazy i teksty. Interferencje i interpretacje (Katowice 2007). W serii Biblioteka Narodowa wydał Wybór wierszy Aleksandra Wata (Wrocław 2008).Swoje rozprawy ogłaszał m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich” i „Przestrzeniach Teorii”. Tłumacz prac Rolanda Barthes’a, Jacques’a Derridy, Jean-Luca Nancy, Marca Augé, Clifforda Geerza, Raewyn Connell, Daniela Ferrera. Opublikował też przekład książki Gérarda Rauleta Filozofia niemiecka po 1945 (Warszawa 2013). W ostatnich latach wydał Projekt krytyki somatycznej (Warszawa 2014), Notatniki Aleksandra Wata (Warszawa 2015; edycja wspólnie z Janem Zielińskim) oraz Somatic Criticism Project (Frankfurt am Main 2018). W ramach projektów badawczych NCN kierował m.in. grantem Maestro 4 Męskość w literaturze i kulturze polskiej od XIX wieku do współczesności – jednym z efektów projektu jest seria wydawnicza „Studia o Męskości”, która ukazuje się nakładem Wydawnictwa IBL PAN. Pełnił i pełni nadal funkcję opiekuna w projektach NCN Fuga, Preludium. Od roku 2007 jest członkiem komitetu redakcyjnego „Pamiętnika Literackiego”, a także członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN. Aktualnie kieruje projektem NPRH, moduł Uniwersalia 2.1 Polish Men and Masculinities. Przekład i edycja w języku angielskim wyboru prac z serii wydawniczej „Studia o Męskości”.

Adam Dziadek – professor at the University of Silesia in Katowice. His research interests include literary theory, comparative literature, men’s studies, genetic criticism, and translation. He is the author of: Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata [Rhythm and subject in the poetry of Jarosław Iwaszkiewicz and Aleksander Wat] (Katowice 1999), Obrazy i wiersze. Z Zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej [Pictures and poems. Relations between art and contemporary Polish poetry] (Katowice 2004 and 2011), Na marginesach lektury. Szkice teoretyczne [On the margins of reading. Theoretical essays] (Katowice 2006), Obrazy i teksty. Interferencje i interpretacje [Images and texts. Interferences and interpretations] (Katowice 2007). He also published Wybór wierszy by Aleksander Wat in the Polish National Library series (Wrocław 2008). He has published his critical essays in Pamiętnik Literacki, Teksty Drugie and Przestrzenie Teorii. He has translated the works of Roland Barthes, Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy, Marc Augé, Clifford Geerz, Raewyn Connell, and Daniel Ferrer. He also published a translation of Gérard Raulet’s book German Philosophy after 1945 (Warsaw 2013). In recent years, he has published Projekt krytyki somatycznej (Warsaw 2014) and Somatic Criticism Project (Frankfurt am Main 2018). Together with Jan Zieliński, he published Aleksander Wat’s Notatniki for the first time (Warsaw 2015). He was the head of the Maestro 4 research grant Męskość w literaturze i kulturze polskiej od XIX wieku do współczesności [Masculinity in Polish literature and culture from the nineteenth century to the present day]. He is the editor of the Studia o męskości [Men’s studies] series (IBL PAN). He was and is a supervisor in the NCN Fuga and Preludium projects. Since 2007, he has been on the editorial board of Pamiętnik Literacki. He is also a member of the Scientific Council of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences. Currently, he is the head of the NPRH project, module Universals 2.1, Polish Men and Masculinities. Translation and publication in English of selected works from the Men’s Studies publishing series.