Zuzanna Kozłowska

Zuzanna Kozłowska – doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uni-wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studentka językoznawstwa komputerowego, absolwentka filologii polskiej oraz romańskiej. Interesuje się humanistyką cyfrową, neuroestetyką oraz antropologią zmysłów i ciała jako nowymi horyzontami literaturoznawstwa. Bada synestezję literacką w polskiej poezji nowoczesnej.

Zuzanna Kozłowska – PhD Interdisciplinary Student in the Department of Polish and Classical Studies, Adam Mickiewicz University in Poznań, a student of linguistic computer studies, graduate of both Polish and Romanesque philolo-gies. She is interested in the digital humanities, neuro-aesthetics and both sensory and corporeal anthropology as new fields of research into the literary arts. She studies literary syntheses in Polish contemporary poetry.