Wojciech Pietras

Wojciech Pietras – b. 1992, PhD student at the Department of Poetics, Theory of Literature and Methodology of Literary Research at the Institute of Polish Literature at the University of Warsaw. His research interests include ambiguous free verse/prose forms try; theory of poetry, especially free verse; the poetics of graphic delimitation; internet culture. He has published: “Wers na pograniczach wersologii” [Grey areas in versification studies], Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, No. 11 (14) (2021): 259–73. https://doi.org/10.32798/pflit.541; “W trybach wiersza wolnego” [In search of the principle of free verse], a review of Krzysztof Skibski’s Poezja jako iteratura. Przegląd Humanistyczny 64, No. 4 (471) (2020): 87–90.

Wojciech Pietras – ur. 1992, doktorant w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze: pogranicze wiersza wolnego i prozy; teoria wiersza, zwłaszcza wolnego; poetyka delimitacji graficznej; kultura internetu. Publikował m.in. w Pracach Filologicznych. Literaturoznawstwie iPrzeglądzie Humanistycznym.