Tomasz Umerle

A doctoral candidate in the Department of Polish and Classical Philology at Adam Mickiewicz University, and a member of the staff of the Department of Current Bibliography at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences. He is the author of the book Trocki – storczyki – literatura. Miejsce literatury w (auto)biografii intelektualnej Richarda Rorty’ego (Trotsky, Orchids, and Literature: The Place of Literature in the Intellectual Autobiography of Richard Rorty, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2015), as well as scholarly articles published in Ruch Literacki (Literary Movement), Przestrzenie Teorii (Spaces in Theory), Wielogłos (Polyphony; print version), Tematy z Szewskiej (Topics from Szewska Street), FA-art and works of literary scholarship for a popular audience.

Doktorant na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, pracownik Pracowni Bibliografii Bieżącej IBL PAN. Autor książki Trocki – storczyki – literatura. Miejsce literatury w (auto)biografii intelektualnej Richarda Rorty’ego (Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015), artykułów naukowych m.in. w „Ruchu Literackim”, „Przestrzeniach Teorii”, „Wielogłosie” (w druku), „Tematach z Szewskiej”, „FA-arcie” oraz prac popularyzujących wiedzę o literaturze.