Piotr Prusinowski

Piotr Prusinowski – Doctor of Humanities in the discipline of literary studies (title of the thesis: “Elements of surrealism in film adaptations of Young Poland prose – Walerian Borowczyk’s Story of a Sin and Andrzej Żuławski’s On the Silver Globe”). Graduate of Polish studies in film, television, and media culture at Adam Mickiewicz University in Poznań, and literary studies at Zielona Góra University. His articles were published, among others, in “Images”, “Bulletin of Media Education”, “Polish Philology”, “Scripta Humana” and monographs “Culture in the world of mirrors. Still on uniqueness and multiplication in the art of XX and XXI century”, “Dirty, disgusting, unwanted in culture”, “From the silver screen to paper. Traces of film art in literature”. In 2008 he received a distinction in the Krzysztof Mętrak Competition for Young Film Critics.

Piotr Prusinowski – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo (tytuł rozprawy: Elementy surrealizmu w filmowych adaptacjach prozy młodopolskiej – „Dzieje grzechu „Waleriana Borowczyka i „Na srebrnym globie” Andrzeja Żuławskiego). Absolwent filologii polskiej w zakresie filmoznawstwa, telewizji i kultury medialnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz literaturoznawstwa na Uniwersytecie Zielonogórskim. Swoje artykuły publikował m.in. w „Images” (UAM), „Biuletynie Edukacji Medialnej” (KUL), „Filologii Polskiej” (UZ), „Scripta Humana” (UZ) oraz monografiach Kultura w świecie luster. Jeszcze o niepowtarzalności i multiplikacjach w sztuce XX i XXI w. (UMCS), Brudne, odrażające, niechciane w kulturze (UAM), Ze srebrnego ekranu na papier. Ślady sztuki filmowej w literaturze (UZ). W 2008 roku otrzymał wyróżnienie w Konkursie dla Młodych Krytyków Filmowych im. Krzysztofa Mętraka.