Piotr Kubiński

Literaturoznawca, badacz mediów cyfrowych. Stopień doktora uzyskał na podstawie rozprawy Poetyka gier wideo nagrodzonej w Konkursie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej na Najlepszą Pracę Doktorską z zakresu Nauk o Mediach i Komunikowaniu „DOKTORAT ’14”. Pracownik Zakładu Komparatystyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz Pracowni Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych UW, doktorant w Instytucie Historii Sztuki UW.

PhD., a literary and digital media scholar. He earned his doctorate with his dissertation Poetyka gier wideo (The Poetics of Video Games), winner of the Polish Society for Social Communication’s “Doctorat ‘14” Contest for the Best Doctoral Thesis in the Area of Media and Communications Studies. Employed at the Department of Comparative Studies in the Faculty of Polish Studies at the University of Warsaw, secretary of the Laboratory for Intersemiotic and Intermedia Research at UW, doctoral candidate at the Institute of Art History at UW.