Paweł Tański

Paweł Tański (b. 1974) – university professor at the Department of the History of Polish Literature and Cultural Tradition at the Institute of Literature, the Faculty of the Humanities, at Nicolaus Copernicus University in Toruń. His research interests include the anthropology of modernity, the ethnomusicology/anthropology of music (song studies, rock song lyrics), performance studies, somaesthetics, Polish twentieth-century literature and Polish twenty-first-century literature (mainly poetry). Author of seven scientific monographs. He has recently published: Głosy i performanse tekstów. Literatura – piosenki – ciało [Voices and performances of lyrics. Literature – songs – body] (2021), Nowe sytuacje polskiego rocka. Teksty – głosy – interpretacje [New situations of Polish rock. Texts – voices – interpretations] (2016). He is also the co-editor of 22 volumes of edited collections and eight thematic issues of academic journals, including: Kultura wobec nieświadomego. Studia (post)psychoanalityczne [Culture and the unconscious. (Post)psychoanalytical studies] (2017), “Chodząc w ich butach”. Depeche Mode – muzyka, zjawisko, recepcja [“Walking in their shoes.” Depeche Mode – music, phenomenon, reception] (2017), “Głowa mówi…”. Polski rock lat 80. [“The head says …” Polish rock of the 1980s] (2018), 3 volumes in the Kultura rocka [Rock culture] series (2019), Kultura rocka 4. Muzyczny rok 1969 [Rock culture 4. The musical year 1969] (2020), Song Studies. Poetyka i polityka wytwarzania piosenki [Song Studies. The poetics and politics of song production] (2021).

Paweł Tański (1974) – dr hab., profesor uczelni, pracownik Katedry Historii Literatury Polskiej i Tradycji Kulturowej Instytutu Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obszar zainteresowań naukowych: antropologia współczesności, etnomuzykologia / antropologia muzyki (tu szczególnie: song studies, teksty piosenek rockowych), performatyka, somatoestetyka, literatura polska XX wieku oraz po roku 2000 (przede wszystkim poezja). Autor 7 monografii naukowych, ostatnio opublikował: Głosy i performanse tekstów. Literatura – piosenki – ciało (2021), Nowe sytuacje polskiego rocka. Teksty – głosy – interpretacje (2016); współredaktor 22 tomów prac naukowych oraz 8 numerów tematycznych czasopism naukowych, najnowsze tomy to: Kultura wobec nieświadomego. Studia (post)psychoanalityczne (2017), „Chodząc w ich butach”. Depeche Mode – muzyka, zjawisko, recepcja (2017), „Głowa mówi…”. Polski rock lat 80. (2018), 3 tomy z serii Kultura rocka (2019), Kultura rocka 4. Muzyczny rok 1969 (2020), Song Studies. Poetyka i polityka wytwarzania piosenki (2021).