Patryk Szaj

Patryk Szaj – ur. w 1989 roku, doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca. Pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Interesuje się humanistyką środowiskową, dyskursem antropocenu, związkami między literaturą a filozofią. Autor książek Wierność trudności. Hermeneutyka radykalna Johna D. Caputo a poezja Aleksandra Wata, Tadeusza Różewicza i Stanisława Barańczaka (2019) oraz Od modernizmu do antropocenu. Szkice z hermeneutyki dekonstrukcyjnej (2021, w druku). Redaktor prowadzący serii wydawniczej Humanistyka Środowiskowa (Wydawnictwo WBPiCAK w Poznaniu). Stały współpracownik redakcji dwutygodnika kulturalnego „artPapier” oraz „CzasKultury.pl”.

Patryk Szaj – born in 1989, PhD in humanities, literary scholar. He works at the Pedagogical University of Cracow. His research interests include environmental humanities, the Anthropocene discourse, relationships between literature and philosophy. Author of Wierność trudności. Hermeneutyka radykalna Johna D. Caputo a poezja Aleksandra Wata, Tadeusza Różewicza i Stanisława Barańczaka [Faithfulness to difficulties. Radical hermeneutics of John D. Caputo and the poetry of Aleksander Wat, Tadeusz Różewicz, and Stanisław Barańczak] (2019) and Od modernizmu do antropocenu. Szkice z hermeneutyki dekonstrukcyjnej [From modernism to the Anthropocene. Sketches in deconstructive hermeneutics] (2021, in press). Commissioning editor of the series Environmental Humanities (Wydawnictwo WBPiCAK). Permanent collaborator of a cultural biweekly “artPapier” and “CzasKultury.pl”.