Patryk Szaj

A PhD candidate at the Faculty of Polish and Classical Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań. Szaj is interested in literary theory, literature’s connections with philosophy, and postmodern hermenuetics. His work has been published in such periodicals as Analiza i Egzystencja (Analysis and Existence), Czas Kultury (Time of Culture), Czytanie Literatury (Reading Literature), the internet philosophy magazine Hybris (Hubris), Kultura Współczesna (Contemporary Culture), and Literaturoznawstwo (Literary Studies). He was given a grant from the Adam Mickiewicz University Foundation for the academic year 2015/2016.

Doktorant na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się teorią literatury, związkami literatury z filozofią, hermeneutyką ponowoczesną. Publikował m.in. w „Analizie i Egzystencji”, „Czasie Kultury”, „Czytaniu Literatury”, „Internetowym Magazynie Filozoficznym Hybris”, „Kulturze Współczesnej”, „Literaturoznawstwie”. Stypendysta Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2015/2016.