Michał Zając

Michał Zając – employee of the Center for Humanistic Studies at the Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University. He has recently defended his doctoral dissertation on subjectivity and representation in Zygmunt Haupt’s prose. His research interests also include the works of Andrzej Stasiuk and Central Europe. He has published, among others, in Ruch Literacki, Tematy i Konteksty, and Konteksty Kultury.

Michał Zając – pracownik Centrum Studiów Humanistycznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obronił pracę doktorską poświęconą podmiotowości i reprezentacji w prozie Zygmunta Haupta. Jego zainteresowania naukowe skupiają się również wokół twórczości Andrzeja Stasiuka oraz Europy Środkowej. Publikował między innymi w „Ruchu Literackim”, „Tematach i Kontekstach”, „Kontekstach Kultury”.