Marek Kaźmierczak

Marek Kaźmierczak – employed in the School of Film, Media and Audio-Visual Arts of the Faculty of Polish and Classical Philology. An unorthodox semiotician, involved in transmedia comparative studies, ecocriticism in audiovisual culture and the relationship between common sense and pop culture. He has published in “Images”, “Teksty Drugie”, “Pamiętnik Literacki”, “Przestrzenie Teorii”, “Przegląd Humanistyczny”, “Politeja”, “The Journal of Contemporary Central and Eastern Europe”.

Marek Kaźmierczak – zatrudniony w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych WFPiK UAM. Jest nieortodoksyjnym semiotykiem. Prowadzi badania w obszarze komparatystyki transmedialnej, ekokrytycyzmu w kulturze audiowizualnej oraz relacji między myśleniem potocznym i kulturą popularną. Publikował w następujących czasopismach: „Images”, „Teksty Drugie”, „Pamiętnik Literacki”, „Przestrzenie Teorii”, „Przegląd Humanistyczny”, „Politeja”, „The Journal of Contemporary Central and Eastern Europe”.