Małgorzata Nowak

Małgorzata Nowak – b. 1995, PhD student at the Department of Romantic Literature at the Institute of Polish Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań. Her research interests include: the problem of evil in Romantic literature, Polish reception of George Gordon Byron’s works, the history and criticism of literary translation. She published her work in “Pamiętnik Literacki.”

Małgorzata Nowak – ur. 1995 r., doktorantka w Zakładzie Literatury Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Do jej zainteresowań naukowych należą: problematyka zła w literaturze romantyzmu, polska recepcja twórczości George’a Gordona Byrona, historia oraz krytyka przekładu literackiego. Publikowała w „Pamiętniku Literackim”.