Magdalena Piotrowska-Grot

Magdalena Piotrowska-Grot – born 1987, graduate of M.A. and Ph.D. studies at the Faculty of Philology at the University of Silesia, holder of Ph.D. in humanities, literary scholar. Her research interests include contemporary Polish poetry, and specifically poetic manifestations of post-secularism, the correlation between poetry and revolution, as well as the poetic avant-garde in the poetry of the New Wave and its relationship with tradition, with particular emphasis on the works of Julian Kornhauser. She is the author of two books: W głąb. Szkice o współczesnej poezji Śląska i Zagłębia [In depth. Sketches on contemporary poetry of Silesia and Zagłębie] and Przemeblowanie (w) wieczności. Wizje zaświatów w polskiej poezji współczesnej [Change (in) Eternity. Visions of the afterlife in contemporary Polish poetry]. She has published her essays in “Wielogłos,” “Śląskie Studia Polonistyczne,” “FA-art,” “Twórczość,” and “artPapier.” She is the editor of the section presentations in the cultural biweekly “artPapier.” She works at the University of Silesia in Katowice as the deputy director of the Open University of the University of Silesia.

Magdalena Piotrowska-Grot (1987) – absolwentka jednolitych studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk humanistycznych, literaturoznawczyni. Zajmuje się polską poezją współczesną – poetyckimi przejawami postsekularyzmu, korelacjami poezji i rewolucji, a także żywotnością poetyckiej awangardy w utworach poetyckich przedstawicieli Nowej Fali i ich dialogów z tradycją, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Juliana Kornhausera. Autorka książek: W głąb. Szkice o współczesnej poezji Śląska i Zagłębia oraz Przemeblowanie (w) wieczności. Wizje zaświatów w polskiej poezji współczesnej, publikowała w „Wielogłosie”, „Śląskich Studiach Polonistycznych”, „FA-arcie”, „Twórczości”, „artPapierze”, redaktorka działu prezentacje w dwutygodniku kulturalnym „artPapier”. Pracuje na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na stanowisku zastępczyni dyrektora Uniwersytetu Otwartego UŚ.