Katarzyna Sadowska-Dobrowolska

Katarzyna Sadowska-Dobrowolska(1982) ‒ graduate of the Faculty of Polish Philology and Romance Studies at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, PhD in linguistics; since 2011 she has been working at the MCSU. Conducts research in semantics with a special focus on comparative semantics and the theory and didactics of translation.

Katarzyna Sadowska-Dobrowolska (1982) – absolwentka filologii polskiej i filologii romańskiej UMCS, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; od 2011 r. pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzi badania z zakresu semantyki ze szczególnym uwzględnieniem semantyki porównawczej oraz teorii i dydaktyki przekładu.