João Dionísio

João Dionísio – lecturer at the Faculty of Literature (University of Lisbon), where in 2010–2013 he led the course of text criticism. He works at the Linguistics Center of the University of Lisbon (CLUL) as a member of a philological group and focuses his research on text science. He prepared an electronic edition of the medieval work Loyal Counselor [Leal Conselheiro] (http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/IbrAmerTxt.LealConselIntro), belonging to the canon of Portuguese literature, and prepared three volumes of critical editions of Fernando Pessoa (1993, 1997 and 2004). He coordinated the inventory of M.S. Lourenço (held at the National Library of Portugal). In 2013–2016 he was the president of the European Society for Textual Scholarship.

João Dionísio – wykładowca na Wydziale Literaturoznawstwa (Uniwersytet Lizboński), gdzie w latach 2010–2013 kierował kursem krytyki tekstu. Pracuje w Centrum Lingwistyki Uniwersytetu Lizbońskiego (CLUL) jako członek grupy filologicznej, a swoje badania koncentruje na nauce o tekście. Przygotował elektroniczne wydanie należącego do kanonu literatury portugalskiej, średniowiecznego dzieła Dobry doradca [Leal Conselheiro] (http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/IbrAmerTxt.LealConselIntro), a także opracował trzy tomy krytycznych wydań dzieł Fernando Pessoa (1993, 1997 i 2004). Koordynował inwentaryzację dokumentów M.S. Lourenço (przechowywanych w Bibliotece Narodowej Portugalii). W latach 2013–2016 był prezesem European Society for Textual Scholarship.