Inez Okulska

Is an adjunct at the Polish-German Research Institute at Adam Mickiewicz University in Słubice, a theoretician and critic of translation, and author of short stories and feuilletons. She did a post-doctorate practicum at Harvard and escaped unharmed. Her research focuses on the sociological and market aspects of translation, the role and function of the translator, translation borderline cases and anomalies. More recently, Okulska has also been working on connections between literature and new media as well as technology broadly understood. She translates prose, poetry, and scholarly texts from foreign languages; she also knows programming languages.

Adiunkt w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym UAM w Słubicach, teoretyk i krytyk przekładu, autorka opowiadań i felietonów. Odbyła staż podoktorski na Harvardzie. W pracy badawczej zainteresowana socjologicznymi i rynkowymi aspektami przekładu, rolą i funkcją tłumacza, przekładowymi przypadkami granicznymi, tłumaczeniowymi anomaliami. Od niedawna zajmuje się również związkami literatury i nowych mediów oraz szeroko rozumianych technologii. Tłumaczka prozy, poezji i tekstów naukowych, z języków obcych zna również te programowania.