Inez Okulska

Inez Okulska – doctor of humanities in the field of literary studies. After going through a colorful humanistic journey (which involved, among others, linguistics, literary comparative studies, cultural studies, philosophy), which ended with a postdoctoral internship at Harvard University, she took up a master’s degree in Automatics and Robotics at the Warsaw University of Technology. Currently she is a PhD student at the TIB Doctoral School of the Polish Academy of Sciences in the field of technical computer science. Artificial intelligence methods, and particulary methods of natural language processing, which are currently being scientifically researched at the NASK State Research Institute, perfectly combine these distant fields, especially since these methods are most frequently applied from the analysis of literary material.
She published in “Przekładaniec”, “Literatura na Świecie”, “Czas Kultury”, “Poznański Studiach Polonistycznych”, “Forum Poetyki”, and has also presented the results of her research at several national and foreign conferences, both humanities and technical.

nez Okulska – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Po przejściu barwnej ścieżki humanistycznej (na którą składały się m.in. lingwistyka, komparatystyka literacka, kulturoznawstwo, filozofia), zakończonej podoktorskim stażem na Harvard University, podjęła studia magisterskie na kierunku automatyka i robotyka na Politechnice Warszawskiej. Obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej TIB Polskiej Akademii Nauk w zakresie informatyki technicznej. Metody sztucznej inteligencji, a w szczególności metody przetwarzania języka naturalnego, którymi obecnie zajmuje się naukowo w Państwowym Instytucie Badawczym NASK, doskonale łączą te odległe, zdawałoby się, dziedziny, zwłaszcza że metody te najchętniej aplikuje właśnie od analizy materiału literackiego.
Publikowała w „Przekładańcu”, „Literaturze na Świecie”, „Czasie Kultury”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych”, „Forum Poetyki” oraz prezentowała wyniki swoich badań na kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych konferencjach zarówno humanistycznych, jak i technicznych.