Gerson Schade

Gerson Schade teaches Classics at AMU. He studied Greek and Latin, and Comparative Linguistics, at FU Berlin. Aside from textual philology, he’s much interested in the reception of classical texts by modern authors. Recently, AMU Press published two volumes of his lectures.

Gerson Schade – wykładowca filologii klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia klasyczne i z lingwistyki porównawczej odbył na Freie Universität w Berlinie. Poza filologią zorientowaną na tekst interesuje się recepcją tekstów klasycznych przez współczesnych autorów. Wydawnictwo Naukowe UAM wydało ostatnio dwa zbiory jego wykładów.