Aneta Wysocka

Aneta Wysocka – Dr Litt., professor of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Department of Semantics, Pragmatics, and Theory of Language of the Institute of Polish Philology), Polish linguist. Her research interests concern issues surrounding the stylistics of artistic and journalistic texts, as well as cognitive and cultural semantics. Author of books on the image of love in language and poetry (O miłości uskładanej ze słów [On love consisting of words], 2009), and the style of Ryszard Kapuściński’s reportages (Fakty – język – podmiotowość [Facts – language – subjectivity], 2016).

Aneta Wysocka – dr hab., profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, językoznawca polonista, pracuje w Katedrze Semantyki, Pragmatyki i Teorii Języka w Instytucie Filologii Polskiej UMCS. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów stylistyki tekstów artystycznych i publicystycznych oraz semantyki kognitywnej i kulturowej. Autorka książek o obrazie miłości w języku i tekście poetyckim (O miłości uskładanej ze słów, 2009) oraz o stylu reportaży Ryszarda Kapuścińskiego (Fakty – język – podmiotowość, 2016).