Aleksandra Szymił

A Ph.D candidate in the Faculty of Polish and Classical Philology at Mickiewicz University. She has written works on translation theory and fan studies. Her work has been published in, among other places, Poznańskie Studia Polonistyczne (Poznań Polish Studies) and Teksty Drugie (Second Texts). She is interested in translation studies as well as gender and queer studies.

Doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka prac z obszaru teorii przekładu i studiów fanowskich. Publikowała m.in. w „Poznańskich Studiach Polonistycznych” i „Tekstach Drugich”. Interesuje się translatologią oraz gender i queer studies.