Tomasz Kunz

Dr, adiunkt w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, tłumacz, historyk i teoretyk literatury. Autor książki „Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza” (Wyd. Universitas, Kraków 2005), za którą otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współredaktor (wraz z Władysławem Miodunką i Ryszardem Nyczem) dwutomowej publikacji „Polonistyka bez granic” (Kraków 2010) oraz (wraz z Joanną Orską) tomu „Próba rekonstrukcji. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza” (Kraków 2014). Sekretarz redakcji „Wielogłosu”, pisma Wydziału Polonistyki UJ, redaktor serii naukowej „Decyzje krytyczne” (Wydawnictwo EMG). Mieszka w Krakowie.

PhD, adjunct at the Chair of Anthropology of Literature and Cultural Research, translator, historian and theorist of literature. He is the author of the book Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza (negative Strategies in the Poetry of Tadeusz Różewicz, Wyd. Universitas, Kraków 2005), for which he received an award from the Ministry of Science and Higher Education. The co-editor (with Władysław Miodunka and Ryszard Nycz) of the two-volume publication Polonistyka bez granic (Polish Studies Without Borders, Kraków 2010) and (with Joanna Orska) the book Próba rekonstrukcji. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza (An Attempt at Reconstruction. Sketches on the Work of Tadeusz Różewicz, Kraków 2014). Secretary of the board of editors of Wielogłos (Multivoice), the periodical of the Faculty of Polish Studies at Jagiellonian University, editor of the scholarly monograph series “Decyzje krytyczne” (Critical Decisions, Wydawnictwo EMG). He lives in Kraków.