Rafał Szczerbakiewicz

Rafał Szczerbakiewicz –D. Litt., profesor at UMCS (Department of Contemporary Polish Literature and Culture at the Institute of Linguistics and Culture Studies). Author of a monograph „Niepokalana szczerość jest urojeniem”. Dekonstrukcje mitu śródziemnomorskiego w twórczości Jana Parandowskiego (2013) [Pure honesty is a delusion. Deconstructions of the Mediterranean myth in Jan Parandowski’s works]; his research interests and numerous papers as well as monograph chapters include: twentieth-century essays, popular literature and culture, especially in terms of the history of popular music, new media, ideology criticism, the Mediterranean myth in modernist culture, classical cinema ideology.

Rafał Szczerbakiewicz – dr hab., prof. UMCS; pracuje w Katedrze Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej Instytutu Językoznawstawa i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; autor monografii „Niepokalana szczerość jest urojeniem”. Dekonstrukcje mitu śródziemnomorskiego w twórczości Jana Parandowskiego (2013); jego zainteresowania naukowe i liczne publikacje w czasopismach, rozdziały w monografiach obejmują: eseistykę XX wieku, pogranicza literatury i kultury popularnej ze szczególnym uwzględnieniem historii muzyki popularnej, problematykę nowych mediów, krytykę ideologii, problematykę mitu śródziemnomorskiego w kulturze nowoczesności, ideologię kina klasycznego.