Piotr Bogalecki

Piotr Bogalecki – dr hab., prof. UŚ, historyk i teoretyk literatury, komparatysta, pracownik Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Jego naukowe zainteresowania obejmują myśl postsekularną, teorię literatury oraz polską poezję XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem nurtów awangardowych i eksperymentalnych. Autor książek: „Niedorozmowy”. Kategoria niezrozumiałości w poezji Krystyny Miłobędzkiej (2011), Szczęśliwe winy teolingwizmu. Polska poezja po roku 1968 w perspektywie postsekularnej (2016) oraz Wiersze-partytury w poezji polskiej neoawangardy. Białoszewski – Czycz – Drahan – Grześczak – Partum – Wirpsza (2020). Współredagował m.in. antologię Drzewo poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach z 2012 roku (z Aliną Mitek-Dziembą) oraz opublikowaną w 2020 roku monografię Marani literatury polskiej (z Adamem Lipszycem).

Piotr Bogalecki – 1983, Dr litt. UŚ professor, literature historian and theoretician, comparatist, lecturer of UŚ Institute of Literature Studies. His research interests include postsecularism, literary theory and 20th and 21st century Polish poetry, especially its avant-garde and experimental trends. Author of “Niedorozmowy”. Kategoria niezrozumiałości w poezji Krystyny Miłobędzkiej [Unconversations. Incomprehensibility in Krystyna Miłobędzka’s poetry] (2011), Szczęśliwe winy teolingwizmu. Polska poezja po roku 1968 w perspektywie postsekularnej [Lucky faults of theolinguism. Polish post-1968 poetry in the postsecular perspective] (2016), and Wiersze-partytury w poezji polskiej neoawangardy [Poems-music score in the Polish avant-garde poetry]. Białoszewski – Czycz – Drahan – Grześczak – Partum – Wirpsza (2020). Co-editor of, among others, Drzewo Poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach [Tree of Cognition. Postsecularism in translations and commentaries] (2012) (with Alina Mitek-Dziemba) and a 2020 monograph Marani literatury polskiej [Polish literature marrans] (with Adam Lipszyc).