Patrycja Malicka

A doctoral candidate in the Faculty of Twentieth Century Literature, Literary Theory and Translation Arts at the Polish and Classical Philology Department of Adam Mickiewicz University in Poznań. Her sphere of interests include issues such as: the reception of romanticism in contemporary Polish literature, affect theory, and the category of atmosphere (Stimmung).

Doktorantka w Zakładzie Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się takie zagadnienia, jak: recepcja romantyzmu w polskiej literaturze najnowszej, teoria afektu, kategoria nastroju (Stimmung).