Mikołaj Paczkowski

Mikołaj Paczkowski – absolwent filologii polskiej i kulturoznawstwa, obecnie doktorant na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii literatury i kultury artystycznej XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem dwudziestolecia międzywojennego), komparatystyki literackiej i kulturowej oraz kontekstów antropologicznych w literaturoznawstwie.

Mikołaj Paczkowski is a graduate of the Polish philology and cultural studies program and is currently a doctoral student at the University of Adam Mickiewicz in Poznan. His research interests lie in the history of literature and arts of the twentieth century (with a special focus on the interwar period), comparative literature and cultural studies, and anthropological contexts in literary studies.