Małgorzata Gorczyńska

Małgorzata Gorczyńska – (1977) literary theorist, specialising in Polish and Bohemian studies, assistant professor in the School of Polish Philology at the University of Wrocław. She teaches poetics of verse and creative poetry writing. She is the author of Miejsca Leśmiana. Topika recepcji krytycznoliterackiej (2011) [Leśmian’s places. Topics in critical literary receptions] and project member in Witold Sadowski’s Wiersz litanijny w kulturze regionów Europy [The litany in cultures of European regions]; she publishes in Polish and international journals (e.g., “Pamiętnik Literacki”, “Česká literatura”). Her recent scholarly interests focus on the aesthetics of a poetic work, considered from the nonhermeneutic perspective of Hans Urlich Gumbrecht. She is currently working on a book devoted to the dynamics of poetic forms in the works of Tomasz Różycki and translating Lucy Alford’s monograph Forms of Poetic Attention.

Małgorzata Gorczyńska (1977) – teoretyczka literatury, polonistka i bohemistka, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi zajęcia z poetyki wiersza i twórczego pisania poezji. Autorka książki Miejsca Leśmiana. Topika recepcji krytycznoliterackiej (2011), uczestniczka projektu Witolda Sadowskiego Wiersz litanijny w kulturze regionów Europy,publikuje w czasopismach polskich i zagranicznych (m.in. „Pamiętnik Literacki”, „Česká literatura”). W ostatnim czasie jej zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach estetyki dzieła poetyckiego, rozpatrywanych z perspektywy niehermeneutycznej koncepcji Hansa Urlicha Gumbrechta. Obecnie pracuje nad książką poświęconą dynamice form poetyckich w twórczości Tomasza Różyckiego i przekłada monografię Lucy Alford Forms of Poetic Attention.