Maciej Wcisło

Maciej Wcisło (b. 1997), student of Polish philology at the Faculty of Polish Studies at Jagiellonian University. He is currently writing an M.A. thesis devoted to Franciscan themes in Józef Wittlin’s works under the supervision of prof. UJ dr hab. Łukasz Tischner. His research interests include the history of twentieth-century Polish literature, the Polish school of essays and genetic criticism.

Maciej Wcisło (ur. 1997) – student na kierunku filologia polska nauczycielska na Wydziale Polonistyki UJ. Pod kierunkiem dra hab. Łukasza Tischnera, prof. UJ, przygotowuje pracę magisterską poświęconą franciszkańskim wątkom twórczości Józefa Wittlina. Interesuje się historią literatury polskiej XX wieku, polską szkołą eseju oraz krytyką genetyczną.