Maciej Libich

Maciej Libich – Ph.D. student in the Doctoral School for Humanities of Warsaw University. He is an editor in „Wizje” and „Literatura na Świecie”. Laureate of Diamentowy Grant [The Diamond Grant], (2019). Co-editor of monograph Zapisywanie wojny. Dzienniki z lat 1939–1945 [Recording war. Diaries from 1939-1945] (2022) and Języki literatury współczesnej [Languages of modern literature] (2022). He published, among others, in „Pamiętnik Literacki” and „TekstyDrugie”. He researches war diaries.

Maciej Libich – doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Redaguje „Wizje” i „Literaturę na Świecie”. Laureat Diamentowego Grantu (2019). Współredaktor monografii Zapisywanie wojny. Dzienniki z lat 1939–1945 (2022) oraz Języki literatury współczesnej (2022). Publikował między innymi w „Pamiętniku Literackim” i „Tekstach Drugich”. Zajmuje się diarystyką wojenną.