Krzysztof Skibski

Krzysztof Skibski (1977) – PhD, D. Litt., linguist, Polish philologist, professor at AMU Faculty of Polish and Classical Philology. His research interests include literary language (especially in contemporary poetry), methodological problems in linguistics, colloquiality, semantics and phraseology. He teaches courses in contemporary linguistics and cultural reading of literature. Author of papers published in (among others) “Język Polski”, “LingVaria”, “Przestrzenie Teorii”, “Forum of Poetics”; author of monographs: Antropologia wierszem. Język poetycki Ewy Lipskiej [Anthropology in verse. Ewa Lipska’s poetic language] (2008), Poezja jako literatura. Relacje między elementami języka poetyckiego w wierszu wolnym [Poetry as literature. Relationships between elements of poetic language in free verse] (2017) and Literackie gramatyki ciągłości i nadmiaru. Próba filologiczna [Literary grammars of continuity and excess. A philological attempt] (jointly with Jerzy Borowczyk; 2021).

Krzysztof Skibski (1977) – językoznawca, polonista, dr hab.; pracuje na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zajmuje się badaniem języka literackiego (zwłaszcza w poezji współczesnej); interesuje się również metodologicznymi problemami lingwistyki, potocznością, semantyką i frazeologią; prowadzi zajęcia z zakresu językoznawstwa współczesnego i kulturowego czytania literatury; publikuje między innymi w czasopismach: „Język Polski”, „LingVaria”, „Przestrzenie Teorii”, „Forum Poetyki”; jest autorem monografii Antropologia wierszem. Język poetycki Ewy Lipskiej (2008), Poezja jako iteratura. Relacje między elementami języka poetyckiego w wierszu wolnym (2017) oraz Literackie gramatyki ciągłości i nadmiaru. Próba filologiczna (z Jerzym Borowczykiem; 2021).