Klaudia Jakubowicz

Klaudia Jakubowicz – 1998, student of College of Inter-area Individual Studies in the Humanities and Social Sciences at the University of Silesia. Member of the Student Legal Clinic at the University of Silesia. Her research interests concern ecocriticism in the Polish literature, Anthropocene studies, and searching for new spirituality.

Klaudia Jakubowicz – studentka Kolegium Indywidualnych Studiów Międzydziedzinowych na Uniwersytecie Śląskim. Członkini Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ekokrytyki w literaturze polskiej, badań nad antropocenem i poszukiwań nowej duchowości.