Katarzyna Niesporek

Katarzyna Niesporek – assistant professor at the Institute of Literary Studies of the University of Silesia in Katowice, secretary of the Historical and Literary Committee of the Polish Academy of Sciences in Katowice, editor of the journal “Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość,” secretary of the District Committee of the Polish Language and Literature Competition. Her research interests include Polish and emigrant Polish poetry of the second half of the 20th century, literature in Upper Silesia and contemporary literature. She published articles and reviews in collective volumes and journals. She is the author of the monographs: “Ja” Świetlickiego [Świetlicki’s “I”] (2014); Eda. Szkice o wyobraźni i poezji [Eda: Essays on Imagination and Poetry] (2015); Boskie, ludzkie. Studia o poetyckim doświadczaniu Boga [The divine, the human. Four studies of the poetic experience of God] (2017), Hałda. O śląskiej wyobraźni symbolicznej [A slag heap. On Silesian symbolic imagination] (2019). She has also co-edited collective volumes.

Katarzyna Niesporek – doktor, adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, sekretarz Komisji Historycznoliterackiej PAN – oddział w Katowicach, czasopisma „Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość”, Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Katowicach. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajduje się krajowa i emigracyjna poezja polska drugiej połowy XX wieku, literatura na Górnym Śląsku oraz twórczość najnowsza. Artykuły naukowe i recenzje ogłaszała w tomach zbiorowych i czasopismach. Autorka monografii „Ja” Świetlickiego (2014); Eda. Szkice o wyobraźni i poezji (2015); Boskie, ludzkie. Studia o poetyckim doświadczaniu Boga (2017), Hałda. O śląskiej wyobraźni symbolicznej (2019). Współredaktorka tomów zbiorowych.